PLATFORM

sehrinesesver_infografik

NEDEN

Yoğun nüfus yığılmaları, ekonomi, sosyal bilinçsizlik, arz-talep ilişkisindeki kopukluklar, hızla dönüştürülen alanlar ile kentler hızla dönüşüme uğruyor. Günümüz teknoloji çağında, dünyanın değişimi ile insanlar, ihtiyaçları, kullanımları farklılaşıyor. Hayat hızlanırken kentten sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak beklentiler değişerek çoğalıyor. Kentle ilgili bugüne kadar gelen pasif söylemler artık etkisizleşiyor, kentin parçaları ve kentli kendi devinimi içerisinde kayboluyor. Potansiyelini yitiren mekanlar, niteliksiz boşluklar oluşturuyor. Mekanların ve şehirlerin hızla tüketiliyor oluşu, karakteristik özelliklerinin bozulmasını getiriyor. Yitirilen kültür, doğa ve doku, yaşanmışlıkları siliyor; zamansal, mekansal ve toplumsal olarak kopukluklara neden oluyor.

KAPSAM

Sürdürülebilir veri / kimlik / kültür / doku birikimi

 Açık şehir stratejisi

 Bilgi tasarımı ile geniş erişilebilirlik

 Keşif ve iletişim kanalları kurabilen kaynaklar ve pratikler

 Karakterize mekanlar üretimi

 1:1 ölçekte üretim ve kullanım deneyimlemesi

 Mekan / kullanım / malzeme potansiyellerinin ortaya çıkarılması

NEYİ HEDEFLER?

Şehrine Ses Ver, hızla gelişen ve değişen yaşam alanlarını, bilimsel araçlarla kavramayı; kentin zaman içerisindeki dönüşümünü aktararak profesyonellerin ve kentlilerin çevrelerindeki dönüşüme ve gelişime iştirak etmeyi cesaretlendimeyi hedefliyor. Bunu yaparken mümkün olduğunca disiplinlerarası bir ortam oluşması, şehrin gelişimine hem sosyolojik, hem tasarımsal, hem de istatatistiki bilgi aktarılması, bütünleşen ihtiyaçlar için kritik bir önem arz ediyor.

Anadolu’nun var olan sosyolojik, üretim ve zanaat altyapı karakterlerinin geliştirilerek yenilenen ihtiyaçların dönüşümüne aktarılması; bugünden geleceğin şekillenmesinde ve ortak bir tasarım kültürünün oluşturulmasını sağlayacak ana etmenler olarak değerlendiriliyor. Etkin üretim sistematiği içinde dinamik katmanlara ve ortaklıklara yol açarak ilerlemeyi hedefleyen platform, katılan herkesin bu sistematiği farklı arayüzlerde çoğaltmasını teşvik ediyor.

KİMLERLE, NASIL İŞLER?

Kiminle?

  • Öğrenciler
  • Genç Profesyoneller
  • Farklı Disiplinler (Sosyolog, mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, endüstriyel tasarımcı, tekstil&moda tasarımcısı, mühendis )
  • Kenti yaşayanlar, Mekanları deneyimleyenler, yerel halk

Nerede?

Mobil hareketlenmeler ile çeşitli şehirlerde atölyeler, stüdyolar, üniversiteler, zanaat yerleri, kamusal alanlar, kentteki boşluklar

Nasıl?

Açık çağrılar ile…

Fikir > Tasarım > Geliştirme > Üretim > Deneyimleme süreçlerini araştıran / farklılaştıran